Меню

Батькам

Нормативні документи.

СТАТУТ.

Затверджено

наказом директора гімназії

від 17.04.2014 № 117

 

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну раду Селидівської загальноосвітньої гімназії

Селидівської міської ради Донецької області

 

 1. Загальні положення:
  1. Відповідно до пункту 100 Положення  про  загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 27  серпня 2010  року  N  778  "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", згідно наказу МОН України від 27.03.2001 № 159 «Про затвердження положення про піклувальну раду  загальноосвітнього навчального закладу» за рішенням конференції створюється піклувальна рада.
  2. Піклувальна рада Селидівської загальноосвітньої гімназії (далі піклувальна рада) - це орган самоврядування, який формується з представників виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, батьківської громадськості гімназії, окремих громадян, у тому числі іноземних, з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи гімназії.
  3. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від від 27 серпня 2010 р. N 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом, цим положенням.
 2. Мета, завдання і принципи діяльності
  піклувальної
  ради
  1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
  2. Основні завдання піклувальної ради:
 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у гімназії;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, колекційної та лікувально-оздоровчої бази;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та гімназією;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
  1. Піклувальна рада діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.
 1. Створення піклувальної ради та організація її
  діяльності
  1. Піклувальна рада створюється за рішенням конференції або ради гімназії.
  2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, батьківської громадськості гімназії, окремих громадян, у тому числі іноземних.
  3. Члени піклувальної ради обираються на конференції гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.
  4. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
  5. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника гімназії.
  6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.
  7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
  8. Голова піклувальної ради:
 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження

членам піклувальної ради.

 1. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань  визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є  правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
 2. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на засіданнях, сайті та інформаційному стенді гімназії тощо.
 3. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу гімназії, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
 1. Права піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника гімназії, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційної та лікувально-оздоровчої бази;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

 

 

Затверджено

наказом директора гімназії

від 17.04.2014 № 117

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду Селидівської загальноосвітньої гімназії  Селидівської міської ради

Донецької області

 1. Загальні положення
  1. Відповідно до пункту 100 Положення  про  загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 27  серпня 2010  року  N  778  "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", згідно наказу МОН України від 27.03.2001 № 159 «Про затвердження Примірного положення про раду  загальноосвітнього навчального закладу» в гімназії  створюється рада.
  2. Рада  Селидівської загальноосвітньої гімназії (далі  рада)  -  це  постійно  діючий  у  період  між  конференціями орган громадського самоврядування.
  3. У  своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту",  "Про загальну середню освіту". Статутом гімназії, цим Положенням.  
 2. Мета, завдання і принципи діяльності ради
  1. Метою діяльності  ради є:
 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією;
 • розширення колегіальних форм управління гімназії;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
  1. Основними завданнями є:
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в гімназії;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

 1. Рада гімназії діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.
 1. Структура ради та організація її діяльності
  1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією гімназії. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
  2. Рада працює за планом, що затверджується конференцією.  Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не  меншою чотирьох разів на навчальний рік.
  3. Засідання ради може  скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, відділу освіти, а також членами ради.
  4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
  5. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
  6. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
  7. Рішення ради приймається  простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
  8. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
  9. У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.
  10. Рада навчального закладу:
 • організовує виконання рішень конференцій;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;
 • затверджує режим роботи гімназії;
 • сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.